Deklaracja dostępności

 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – stan na 01.01.2021r. – tutaj

Szkoła Podstawowa im. I. Krasickiego w Straszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji).

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor Placówki szkolastraszyn@gmail.com
 • Telefon: 58 682-89-66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Pruszcz Gdański
 • Adres: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

OPIS BUDYNKU PRZY UL. Starogardzkiej 48

Dojazd: Do siedziby można dotrzeć autobusami gminnymi (Przewoźnik Albatros) i PKS Starogard. Rozkład jazdy Transportu znajduje się na stronach przewoźników. Wokół siedziby istnieją dwa darmowe parkingi.

Opis ogólny budynku: Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo. Jest jedno główne wejście. W szkole znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz czynna winda, a także barierki przy schodach. Wydzielone są ścieżki ewakuacyjne z tabliczkami oraz światłami awaryjnymi.

Dziennik Podawczy: Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie szkoły.

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udzielają bezpośrednio pracownicy szkoły.