Deklaracja dostępności

Realizacja Programu „DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA”

Szkoła podstawowa w okresie 01.10 – 29.12.2023r. realizowała program Dostępna Przestrzeń Publiczna
(Moduł A)

W ramach jego realizacji całkowite koszty projektu wyniosły: 25 800,00 zł
Kwota dofinansowania przekazana przez PFRON wyniosła: 20 640,00 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:
dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy poprzez umieszczenie tabliczek w języku braille’a, planów tyflograficznych oraz paneli informacyjnych z płyty kompozytowej,
 • zapewnienie dostępności komunikacyjno-informacyjnej w sekretariacie szkoły poprzez zakup urządzenia do obsługi osób słabosłyszących (pętla indukcyjna),
 • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie jej działalności w postaci filmu z treścią w języku migowym oraz głosowym – dla osób z ograniczeniami słuchu i wzroku.

Dzięki realizacji projektu możliwe było podjęcie działań zwiększających dostępność obiektu
w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej. Możliwy był zakup sprzętu, materiałów informacyjnych oraz usługi. Zakupiono tabliczki z alfabetem Braille’a do oznakowania pomieszczeń, plany tyflograficzne oraz panele z płyty kompozytowej, pozwalające uzyskać informacji o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy. Dzięki stworzeniu nagrania wideo w języku migowym (z dodanym dźwiękiem i tekstem) możliwe było przekazanie treści o zakresie działalności szkoły, zwiększając przy tym dostępność  strony internetowej. Zakupiono też pętlę indukcyjną do sekretariatu. Urządzenie to pozwoli lepiej obsługiwać osoby słabosłyszące. Wszystkie te działania pozwoliły na zwiększenie dostępności dla osób z różnymi ograniczeniami. Projekt został realizowany zgodnie z umową PPA/000018/11/D z 05.12.2023r.

 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – stan na 01.01.2021r. – tutaj

Szkoła Podstawowa im. I. Krasickiego w Straszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji).

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor Placówki szkolastraszyn@gmail.com
 • Telefon: 58 682-89-66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Pruszcz Gdański
 • Adres: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

OPIS BUDYNKU PRZY UL. Starogardzkiej 48

Dojazd: Do siedziby można dotrzeć autobusami gminnymi (Przewoźnik Albatros) i PKS Starogard. Rozkład jazdy Transportu znajduje się na stronach przewoźników. Wokół siedziby istnieją dwa darmowe parkingi.

Opis ogólny budynku: Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo. Jest jedno główne wejście. W szkole znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz czynne dwie windy. Przy schodach znajdują się barierki. Wydzielone są ścieżki ewakuacyjne z tabliczkami oraz światłami awaryjnymi.

Dziennik Podawczy: Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie szkoły.

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udzielają bezpośrednio pracownicy szkoły. W sekretariacie szkoły znajduje się pętla indukcyjna dla osób z ograniczeniami słuchu. Na terenie szkoły znajdują się dwie windy (w skrzydle A i w skrzydle C).