Archiwum

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na  stanowisko urzędnicze

 1. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie

 2. Starogardzka 48, 83-010 Straszyn

 1. Określenie stanowiska urzędniczego: Kierownik administracyjno-gospodarczy:   wymiar czasu pracy 1 etat 

 2. Przewidywany termin zatrudnienia.

Wrzesień  2018r.

 1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe i 2 letnia praktyka  lub  średnie  i co najmniej 6 letnia praktyka  

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • osoba niebędąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 1. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 • Znajomość przepisów w zakresie prawa pracy,

 • Dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność obsługi programów: Word, Excel,

 • Samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność,

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją zamówień publicznych (przetargi,  

       zapytania ofertowe itp.),

– Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem remontów oraz nadzór nad nimi.

– Zapewnienie sprawności eksploatacyjno-technicznej budynków i urządzeń terenowych, boiska, placów zabaw itp.

– Nadzór nad dyscypliną pracy personelu obsługi szkoły,

– Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP budynku szkoły,

– Opracowanie planu remontów budynku szkoły i jego realizacja,

– Sukcesywny zakup sprzętu szkolnego i pomocy naukowych,

– Prowadzenie spraw socjalno – bytowych dla pracowników szkoły (dokonywanie obliczeń wydatków na ten cel w ramach posiadanych przez szkołę środków),

– Prowadzenie spisów inwentarza szkoły i materialną odpowiedzialność za jego zabezpieczenie,

– Prowadzenie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

–  Pod koniec roku kalendarzowego kontrola stanu posiadania,

– Bieżące rozliczanie rachunków (zakupy i usługi świadczone na rzecz szkoły), opisywanie rachunków,

– sporządzanie protokołu ubytków inwentarza i pomocy naukowych,

– Dokonywanie stałych uzgodnień na wydatki i cele gospodarcze szkoły z Dyrektorem szkoły,

– Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia i innych wynikających z obowiązków kierownika administracyjnego,

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

Praca w budynku  Szkoły Podstawowej w Straszynie na pierwszym piętrze. Budynek jest dostosowany do wykonywania pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%- jest niższy niż 6%.

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku.

 

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin.  Oświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym i sztucznym, czas pracy na stanowisku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • curriculum vitae,

 • list motywacyjny,

 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

 • inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy,

 • wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie ul. Starogardzka 48, 83-010 Straszyn z dopiskiem „Oferta pracy– Kierownik administracyjno- gospodarczy” w terminie do dnia 24-08-2018r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty do Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w  Straszynie.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy złożyć do sekretariatu na parterze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie.

Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową im. Ignacego Krasickiego w Straszynie w celu przeprowadzenia procedury naboru. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły. O terminie rozmowy zostanie poinformowany telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Straszyn, dnia 09-08-2018r.

 

                                                                                                          Dyrektor 

mgr Renata Jelińska