Archiwum

Nabór na stanowisko Inspektora ds. BHP i p. poż.

Poszukiwana osoba na stanowisko Inspektora ds. BHP i p. poż. od 1.11.2020r. Szczegóły poniżej.


OGŁOSZENIE O  NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

 

1.       Nazwa stanowiska pracy:

·       Starszy Inspektor ds. BHP i p. poż – wymiar etatu 0,15

2.  Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

    1)    obywatelstwo polskie,

    2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

          publicznych,   

    3)    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

          ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    4)  nieposzlakowana opinia,

    5) wykształcenie : wyższe  o kierunku lub specjalności w zakresie
         bezpieczeństwa i higieny pracy, lub studia podyplomowe w zakresie
         bezpieczeństwa i higieny pracy lub posiadanie zawodu technika
         bezpieczeństwa i higieny pracy

    6) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w przypadku posiadania
          wykształcenia wyższego,

    7) co najmniej 3 letni staż zawodowy w przypadku posiadania zawodu
         technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub średniego wykształcenia, 

    8)   uprawnienia  do pełnienia funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej

    9)   znajomość następujących aktów prawnych:

a)     Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)     Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c)     Ustawy o ochronie przeciwpożarowej

d)     Ustawa Kodeks pracy

e)     Ustawy o pracownikach samorządowych

   10)  znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego

3.  Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na

     optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

a)     umiejętność czytania dokumentacji technicznej

b)     umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

c)     umiejętność analitycznego myślenia,

d)     umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

e)     umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, uprzejmość, życzliwość, samodzielność

f)      chęć podnoszenia kwalifikacji, w tym w drodze samokształcenia, uczenia się, wykonywania pracy w zastępstwie,

g)      co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

w zakresie prowadzenia  spraw BHP i p. poż.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   Do podstawowych czynności służbowych na wyżej wymienionym
   stanowisku należeć będą :

1)   przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem   stanowisk pracy, na których są zatrudnianie kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni pracownicy, wykonujący pracę zmianową , w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

2)   bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3)   sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych  i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom  życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4)   udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględniania w tych planach rozwiązań techniczno – organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa            i higieny pracy,

5)   udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach                           
i dokumentacji,

6)   udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych
    lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,
    w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń
    produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki
    pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7)   zgłaszanie wniosków dotyczących  wymagań bezpieczeństw i higieny pracy stosowanych oraz  nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8)   przedstawienie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

9)   udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów
i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy,

10)   opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11)   udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
 w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych  wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji  tych wniosków,

12)   prowadzenie rejestrów, kompletowaniu i przechowywaniu dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych                             i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13)   doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

14)   udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się
z wykonywaną pracą,

15)   doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej                                    i indywidualnej,

16)   współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi albo osobami                              w szczególności w zakresie organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17)   współdziałanie z lekarzem medycyny pracy sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu wstępnych, okresowych i  kontrolnych badań lekarskich pracowników,

18)   inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

4a. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)     praca administracyjno-biurowa w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie, ul. Starogardzka 48, 83-010 Straszyn

2)     nawiązanie stosunku pracy od 01.11.2020 r.

3)     wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie zatrudnionych na podstawie umowie o pracę

4)     praca z monitorem ekranowym,

5)     obsługa urządzeń biurowych,

6)     liczne kontakty wewnętrzne i zewnętrzne.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1)      W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia

           wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

      2)  Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku  przysługuje osobie

           niepełnosprawnej, o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu

           najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz
           w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

5.  Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

2)     curriculum vitae,

3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)     kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,

5)     kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacji i umiejętnościach,

6)     kserokopie dokumentów dotyczących przebiegu pracy zawodowej, lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

7)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu

          z pełni praw publicznych,

8)     oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

9)     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku  gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a  ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne opatrzone własnoręcznym podpisem należy składać osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej w Straszynie (decyduje data wpływu ) lub pocztą na adres Szkoły (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor ds. BHP i p.poż  w terminie do dnia 09.10.2020r. do godziny 15:00.

            Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły. O terminie rozmowy zostanie poinformowany telefonicznie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przedłożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w tym również adresu e-mail, numeru telefonu, mojego wizerunku dla realizacji prowadzonego przez Szkołę Podstawową im. Ignacego Krasickiego w Straszynie naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, jak i
dla celów przyszłych naborów na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze. Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.”

 

 

            Dyrektor
mgr Renata Jelińska

                                                                                             

 

Straszyn, 22.09.2020r.