Archiwum

SZKOLNY KONKURS NA WYKONANIE PROJEKTU ZNACZKA „Przyjazny osobom z autyzmem ”

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W STRASZYNIE

OGŁASZA

SZKOLNY KONKURS NA WYKONANIE PROJEKTU ZNACZKA

Przyjazny osobom z autyzmem

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego
w Straszynie ul. Starogardzka 48

Tel: 58 682-89-66, 58 683-56-95

e- mail: zsstraszyn@interia.pl

Koordynator konkursu: Marlena Jagiełło-Królikowska tel:503-658-616

email: marlenajagiello@wp.pl

Katarzyna Kornecka

Email:k.kornecka@wp.pl

REGULAMIN KONKURSU

 • upowszechnianie i pogłębianie  wśród dzieci wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu,

 • kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem,

 • wzbudzanie zainteresowania dzieci problemami osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin,

 • okazanie solidarności z otoczeniem osób cierpiących na ASD,

 • kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji.

 • tworzenie cechy empatii.

ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w ostatnich trzech latach , dotąd nie biorące udziału w żadnym konkursie.

 2. Dostarczone prace nie mogą naruszać praw, w szczególności praw autorskich (zgodnie z ustawą o Ochronie Praw Autorskich) i dóbr osobistych osób trzecich.

 3. Format znaczka nie mniejszy niż 5 cm x 5 cm, nie większy niż 6 cm x 6 cm.

 4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 2 propozycje.

 5. Znaczek może zostać wykonany dowolną techniką plastyczną.

 6. Znaczek musi być opisany na kartce w następujący sposób:

 • imię i nazwisko autora

 • klasa/wiek

 • tytuł pracy Przyjazny osobom z autyzmem”

 • dane kontaktowe uczestnika ( telefon lub mail)

7. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

 • klasy I –III

 • klasy IV-VIII

8. Zdjęcia znaczków należy nadsyłać na emaila: marlenajagiello@wp.pl lub k.kornecka@wp.pl do 08 kwietnia 2020 r. W tytule należy umieścić dopisek:

Szkolny Konkurs na znaczek Przyjazny osobom z autyzmem

9. Prace nadesłane po terminie lub w innym formacie nie podlegają ocenie.

10. Uczniowie otrzymają telefonicznie lub mailem zawiadomienia o wynikach konkursu oraz potwierdzenie terminu wręczenia dyplomów i nagród, które odbędzie się w szkole organizatora.

Lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły .

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Do zdjęć należy dołączyć oświadczenie, podpisane przez opiekuna prawnego dziecka autora zdjęć.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

13. Udział w konkursie potwierdzony zgodą opiekuna prawnego oznacza wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu tylko i wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

15. Prace przechodzą na własność organizatora.

16. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania
i publikowania zdjęć na stronie internetowej organizatora konkursu.

17. Zdjęcia wraz z podpisanym oświadczeniem opiekuna prawnego oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

NAGRODY

1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

2. Prace zostaną wyeksponowane na stronie internetowej a po powrocie do szkoły na wystawie pokonkursowej .

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Szkolnego Konkursu NA WYKONANIE PROJEKTU ZNACZKA

Przyjazny osobom z autyzmem

OŚWIADCZENIE

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………….. ………………………………………….

w Szkolnym Konkursie na wykonanie projektu znaczka „Przyjazny osobom
z autyzmem

oraz potwierdzam znajomość Regulaminu tego konkursu.

Oświadczam również, że wyrażam zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji konkursu oraz wyłonienia jego laureatów.

Ponadto, wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie zgłoszonych do konkursu
i opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora zdjęć projektu znaczka wykonanych przez moje dziecko, do działań promocyjnych organizatora.

………………………………………… ……………………………..

( miejscowość, data ) (podpis autora zdjęć)

…………………………………..

( podpis opiekuna prawnego)

2 kwietnia na całym świecie oraz w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Dzień 2 kwietnia uznany został przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. ONZ oficjalnie zalicza autyzm do najgroźniejszych problemów zdrowotnych obok AIDS, cukrzycy i nowotworów.

Autyzm dotyka 1 na 45 dzieci, w tym 3-4 razy częściej chłopców niż dziewczynki.

Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam nawet wyobrazić sobie, że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. Ale tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie.

Dzieci z autyzmem, które realizują obowiązek szkolny w szkołach masowych jest coraz więcej. W związku z tym, za zgodą Pani Dyrektor, w czwartek w ramach solidarności z osobami ze spektrum autyzmu, proponujemy „Dzień na niebiesko” uczniowie mogą ubrać się na niebiesko (proponujemy niebieską koszulkę). Proponujemy też obejrzenie filmu Poznaj Marię – dziewczynkę, która lubi mieć plan” 

https://www.youtube.com/watch?v=iY10l7pbe2o