Archiwum

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze
1. Nazwa i adres jednostki:
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie
Ul. Starogardzka 48, 83-010 Straszyn
2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Specjalista ds. Kadr (wymiar czasu pracy: 1 etat – 40/40)
3. Przewidywany termin zatrudnienia: Marzec 2019r.
4. Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie wyższe i 2 letnia praktyka lub średnie i co najmniej 6 letnia praktyka;

• obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

• wiedza i doświadczenie z zakresu prowadzenia kadr;

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

• osoba niebędąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

• nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

• Znajomość przepisów w zakresie prawa pracy;
• znajomość obsługi spraw kadrowych w jednostkach budżetowych;
• dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność obsługi programów: Word, Excel;
• umiejętność obsługi programów kadrowych oraz SIO;

• samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

• Tworzenie i przygotowywanie umów, decyzji płacowych, świadectw pracy, zgłaszanie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych (obsługa związana z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oświaty);

• prowadzenie akt osobowych pracowników i ich bieżąca aktualizacja;
• współudział w sporządzaniu sprawozdawczości statystycznej (w tym prowadzenie
SIO na szczeblu organu prowadzącego w zakresie kadrowo-płacowym);
• przygotowywanie i kompletowanie dokumentów w sprawach nagród jubileuszowych,
emerytur i rent pracowniczych;
• prowadzenie ewidencji szkoleń BHP oraz badań lekarskich pracowników;

• przyjmowanie i rejestrowanie zwolnień lekarskich pracowników oraz nanoszenie informacji w systemie Kadry;

• obsługa systemu Kadry (bieżące wprowadzanie danych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń);

• przyjmowanie wniosków pracowników w zakresie korzystania z Funduszu Zdrowotnego oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych (współpraca z Komisją Socjalną);

• prowadzenie szczegółowej ewidencji zatrudnienia (z podziałem na stopnie awansu zawodowego);
• pomoc przy rozliczaniu nadgodzin nauczycieli;
• opracowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń resortowych i państwowych;
• inne działania związane z obsługą kadrową, zlecone przez Dyrektora Jednostki.
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca w budynku Szkoły Podstawowej w Straszynie na parterze/pierwszym piętrze.
Budynek jest dostosowany do wykonywania pracy dla osób niepełnosprawnych.

7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%- jest niższy niż 6%.

8. Warunki pracy na danym stanowisku.

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin. Oświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym i sztucznym, czas pracy na stanowisku od poniedziałku

do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

9. Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• curriculum vitae,
• list motywacyjny,
• kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

• w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
• inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy,
• wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.

11. Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach osobiście

lub za pośrednictwem poczty na adres: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie ul. Starogardzka 48, 83-010 Straszyn z dopiskiem „Oferta pracy – Specjalista ds. Kadr” w terminie do dnia 15.02.2019r. do godz. 12.00 (piątek). Decyduje data wpływu oferty do Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty na-
leży złożyć w sekretariacie placówki (ul. Starogardzka 48).

Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową im.

Ignacego Krasickiego w Straszynie w celu przeprowadzenia procedury naboru. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły. O terminie rozmowy zostanie poinformowany telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Straszyn, dnia 28.01.2019r.

Dyrektor
mgr Renata Jelińska