Uncategorized

„MÓJ EKSPERYMENT CHEMICZNY” – konkurs

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CHEMICZNEGO

„MÓJ EKSPERYMENT CHEMICZNY”

DLA UCZNIÓW KLASY VII i VIII Szkoły Podstawowej

im. I. Krasickiego w Straszynie

 

1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel chemii i zajęć WDŻ Małgorzata Kozikowska.

2. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania uczniów nauką chemii oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia doświadczeń chemicznych – zapisywania obserwacji i wyciągania na ich podstawie wniosków.

3. Zakres wymagań – materiał konkursowy uwzględnia treści zawarte w podstawie programowej chemii oraz programie nauczania chemii dla klasy VII i VIII.

4. Organizacja i przebieg konkursu- uczeń samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy opiekuna wykona i sfilmuje jedno z pięciu doświadczeń chemicznych:

  1. Zegar jodowy https://www.youtube.com/watch?v=cDGLai7ly4E

  2. Produkcja tlenu z ziemniaków i wody utlenionej https://www.youtube.com/watch?v=RwY6uA8-EBY

  3. Wywar z czerwonej kapusty jako naturalny wskaźnik alkacymetryczny

  1. Poprawność wykonania doświadczenia (na podstawie filmu). Doświadczenie powinno być na bieżąco komentowane.

  2. Poprawność obserwacji, na podstawie komentarza w filmie.

  3. Poprawność wyciągania wniosków z przeprowadzonego doświadczenia, na podstawie komentarza ucznia.

 
 

6. Obowiązki uczestnika Konkursu.

  1. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do zgłoszenia udziału w konkursie nauczycielowi chemii do 25- go listopada.

  2. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do samodzielnego wykonania eksperymentu i przesłania obserwacji oraz wniosków z doświadczenia – do Pani Małgorzaty Kozikowskiej przez platformę Teams.

  3. Rodzic każdego uczestnika prześle oświadczenie przez dziennik elektroniczny podpisane własnoręcznie, że wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie.

 
 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny, a dla zwycięzców czekają dyplomy i nagrody. Uczestnicy, którzy wezmą udział w konkursie – otrzymają ocenę celującą (cząstkową) za udział w konkursie. Zwycięzcą zostanie uczeń, który uzyska w konkursie najwyższą liczbę punktów.

8. Postanowienia końcowe. Informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej szkoły.

 

KRYTERIA OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH:

1. Poprawne wykonanie doświadczenia

2. Nagranie filmu, który będzie można obejrzeć wraz z komentarzem czego uczeń używa do doświadczenia, co uczeń robi krok po kroku oraz komentarz obserwacji i wniosku.

3. Komentarz ucznia w czasie przebiegu doświadczenia jego końcowego efektu.

4. Poprawność obserwacji.

5. Poprawność wniosków.

Za wykonane doświadczenie uczeń może otrzymać maksymalnie 10 punktów.