Archiwum

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie zaprasza do składania ofert
cenowych na wykonanie Remontu i modernizacji istniejącej kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej
im. Ignacego Krasickiego w Straszynie.
I. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie
1. Starogardzka 48, 83-010 Straszyn,
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana kotła wraz z pracami modernizacyjnymi w kotłowni.
Uwaga! Przedmiot Zamówienia nie obejmuje dostawy nowego kotła. Kocioł VITOCROSSAL 200
firmy VIESSMANN, model CM2C 011 o mocy 246kW z VITOTRONIC 200, który ma zostać zamontowany w kotłowni znajduje się w budynku szkoły.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót gazowych, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania
 Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2019r.
IV. Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: Cena – 100%
V. Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udziela na prawidłowo wykonany przedmiot umowy nie mniej niż 36 miesięcznej rękojmi za wady i 36 miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń.
VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania
2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VII. Badanie ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:

o Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym
zapytaniu
o Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie ul. Starogardzka 48, 83-010 Straszyn w formie papierowej w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem:
„OFERTA NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRASZYNIE:
2. Termin składania ofert – do 29.03.2019r. do godz. 15.00
3. Dopuszcza się złożenie jednej oferty przez Oferenta.
4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich rozpatrywania.
IX. Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto wraz z obowiązującym podatkiem VAT cyfrowo i słownie, w złotych polskich na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1.
2. Cena oferty będzie ryczałtem. Zgodnie z art. 632 Ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.) wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone następująco:
 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
3. Podstawą obliczenia ceny oferty jest:
 Zakres czynności i obowiązków wynikających z warunków prowadzenia robót/usług podanych w opisie przedmiotu zamówienia i w projekcie umowy.
 Dokumentacja techniczna – w skład której wchodzą: projekty budowlane, budowlano- wykonawcze, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich
4. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z
przedmiotem zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
5. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków
przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
7. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika robót gazowych, posiadającej uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania
11. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami).
1. Osoba uprawniona do kontaktów:
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować elektronicznie na adres:
e-mail: zsstraszyn@interia.pl ; kierownikspstraszyn@gmail.com
Załączniki:
Zał. Nr 1- formularz oferty,
Zał. Nr 2 – wzór umowy